Werkwijze

In de praktijk wordt er veel belang gehecht aan een Evidence-Based-Practice. Deze aanpak maakt gebruik van drie belangrijke informatiebronnen, namelijk de klinische expertise, wetenschappelijk onderzoek en de perspectieven van de context.

Het hulpverleningstraject dat opgestart wordt, doorloopt de stappen zoals weergegeven op de afbeelding.

Stap 1: Aanmelding

Soms kan het zijn dat het kind/de jongere zelf aangeeft dat hij/zij extra hulp nodig heeft of ondervinden jullie als ouder dat er hulp nodig is. De allereerste stap naar begeleiding is het maken van een aanmelding. Deze aanmelding kan op jullie eigen initiatief gebeuren of via verwijzing (CLB, school, huisarts ...).

Voor meer informatie rond het maken van een aanmelding zie: verbind op deze website. Jullie worden nadien uitgenodigd voor een oriënteringsgesprek.

Stap 2: Oriënteringsgesprek

Tijdens dit gesprek vindt er een eerste verkennende kennismaking plaats. We brengen jullie noden en hulpvragen samen in kaart. Als tijdens dit gesprek blijkt dat wij niet aan jullie noden kunnen voldoen, verwijzen wij jullie door naar een andere hulpverlener. Als wij inschatten dat iemand van ons samen met jullie aan de slag kan, starten we met Stap 3: Intakefase.

Stap 3: Intakefase

·Tijdens de intakefase proberen we betekenis te geven aan de symptomen. We proberen te begrijpen hoe de innerlijke belevingswereld van het kind en de externe wereld elkaar ontmoeten en waar daar juist de knopen zitten. Om deze knopen te ontrafelen voorzien we meestal 4 sessies. Soms zet dit proces zich ook nog verder tijdens een begeleiding. Tijdens deze fase hebben we ook aandacht voor het opbouwen van een therapeutische werkrelatie. Stap 1 is immers het opbouwen van een vertrouwensband zodat we hier nadien kunnen op verder bouwen. Tijdens deze fase ontmoeten we elkaar bijvoorbeeld tijdens gesprek, spel, tekenen, vragenlijsten, een spelobservatie, klasobservatie,… De beleving van het kind vormt een centraal uitgangspunt tijdens deze fase.


Het kan ook zijn dat we tijdens deze fase vaststellen dat er zich een psychodiagnostisch traject aandient. Binnen de praktijk begeleiden Sofie en de kinderpsychiater jullie doorheen dit traject. 


De eerste 4 intakesessies met het kind vinden plaats tijdens de schooluren. Dit om de wachttijden te beperken. Zo komen we ook sneller te weten of wij jullie verder kunnen helpen of dat een doorverwijzing toch noodzakelijk blijkt. Het therapeutisch traject plannen we buiten de schooluren in.

Stap 4: Opstart therapie

Eens we de probleemsamenhang kennen, starten we therapie of begeleiding op. Hoe kunnen wij jullie helpen groeien?
Via:
-speltherapie
-creatieve therapie
-gesprekstherapie
-gezinstherapie
-groepstherapie

Het doel van een therapeutisch traject is om als persoon te kunnen groeien op je levenspad, om je terug in evenwicht te voelen, om moeilijkheden te overwinnen, om gebeurtenissen te kunnen plaatsen,… We gaan samen op pad en proberen dit doel zo goed mogelijk te bereiken. De therapieruimte of spelruimte is een transitionele ruimte waar de innerlijke belevingswereld en de externe wereld elkaar kunnen ontmoeten.

De therapeut gaat een inspanningsverbintenis aan met zijn cliënten wat betekent dat deze alles in het werk zal stellen om op een zo optimaal mogelijke manier te werken aan de zorgen van de cliënten. Anderzijds vraagt therapie ook een minimale bereidheid van de cliënten om bij hun gevoelens, gedachten en gedragingen stil te staan. Er is spijtig genoeg nooit een pasklare oplossing voor handen, maar samen gaan we op zoek naar manieren om terug een innerlijk evenwicht te vinden.

De frequentie en aard van de therapie hangt af van de aard en ernst van de problematiek. Meestal starten we met wekelijkse afspraken. Afhankelijk van het verloop van het traject worden deze dan afgebouwd.


Wij werken voornamelijk vanuit een psychodynamisch georiënteerd en systeemtherapeutisch georiënteerd denkkader met kinderen, jongeren en hun ouders. Anderzijds integreren wij ook technieken uit andere oriëntaties zoals creatieve therapie en cognitief-gedragsmatige technieken. Voor meer informatie rond het psychodynamisch denkkader verwijzen wij naar volgende link: Hoe werkt psychodynamische kinderpsychotherapie?
Stap 5: (her)Evaluatie

Op regelmatige basis evalueren we samen het traject dat we reeds doorlopen hebben, we sturen bij indien nodig. Dit gebeurt door middel van een gesprek, maar het kan ook zijn dat er opnieuw vragenlijsten dienen ingevuld te worden.Stap 6: Afronding

We ronden af wanneer we samen de knopen ontrafeld hebben en jullie aangesterkt zijn om jullie levenspad verder te bewandelen zonder onze hulp.

Het kan zijn dat een aantal boostersessies aangewezen zijn. Tijdens deze contacten staan we samen stil bij hoe het nu allemaal loopt en/of er nog moeilijkheden terug de kop opsteken.

Er kan ook besloten worden om nog door te verwijzen voor verdere begeleiding naar andere disciplines.